00:00 - 06:00 Najlepsze Polskie Hity

DJ WAWA

Aktualnie na antenie

 

 

włącz radio

Co jeszcze w radio wawa

Regulamin Konkursu na profilu FB Radia WAWA

„Dlaczego lubisz słuchać Radia WAWA?”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1 Regulamin określa warunki konkursu: „rozgrywanego na profilu Radio WAWA na portalu społecznościowym Facebook zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem”.

1.2 Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest TIME SA . z siedzibą w Warszawie, 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10, NIP: 5261004620, REGON 0000295857, pisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000295857, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 25 070 000,00 złotych". Zwany w dalszej części niniejszego regulaminu „ "Organizatorem".

1.3 Konkurs jest organizowany, ogłaszany i emitowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób posiadających obywatelstwo polskie w środkach masowego przekazu tj. w Internecie z zastrzeżeniem pkt. 4. Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru strony profilowej Radia WAWA na portalu społecznościowym Facebook.

1.4 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.

1.5 Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 28.01.2019 r. od godziny 7.00  do dnia 10.02.2019 r. do godziny 22.00.  Finałowe rozstrzygnięcie Konkursu i wybór Zwycięzców nastąpi w dniu 11.02.2019 r.

1.6 Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na publiczne ujawnienie, w tym zamieszczenie na profilu Radia WAWA na portalu społecznościowym Facebook jego imienia, nazwiska podczas Konkursu, jego promocji i ogłaszania wyników.

1.7 Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.3) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.

1.8 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, w z żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.

1.9 Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: promocja@wawa.com.pl

1.10 Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z jego zgodą na:
a) udział w Konkursie,
b) akceptacją niniejszego regulaminu w całości,
c) przekazanie swoich danych osobowych Organizatorowi lub Fundatorowi na potrzeby realizacji niniejszego Konkursu
d) na publiczne ujawnienie treści jego zgłoszenia konkursowego oraz wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem na profilu Radia WAWA w serwisie Facebook.

1.12. Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenie konkursowe upoważnia Organizatora do decydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanego przez Uczestnika Zgłoszenia konkursowego w tym zdjęcia lub filmu w nim zawartego, podanymi przez Uczestnika danymi w celu ich opisania, w tym do usuwania słów wulgarnych i obraźliwych jeśli takie znajdą się w przesłanym przez Uczestnika Zgłoszeniu konkursowym.

1.13. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie Zgłoszeń konkursowych zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów. Organizator zastrzega także, że filmy i zdjęcia przedstawiające zachowania niebezpieczne lub mogących powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia bądź wywoływać strach nie będą dopuszczone do Konkursu.

2. Nagrody

2.1. Każdy zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w postaci: 2 (dwóch) biletów do kina ważnych na filmy 2D i 3D (bilety w formie elektronicznych kodów) o wartości 55 zł oraz zestaw gadżetów Radia WAWA o wartości nieprzekraczającej 50 zł.

2.2. Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

2.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.

2.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród.

2.5 O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu Facebook w komentarzu pod postem konkursowym. Nagrodzeni zostaną poproszeni o kontakt w wiadomości prywatnej z profilem Radio WAWA.

2.6 Nagrody nie odebrane przez zwycięzcę Konkursu w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na własność Organizatora.

2.8 Wszystkie nagrody pozostają własnością Organizatora do momentu przekazania ich odpowiednio zwycięzcy każdej edycji Konkursu.

3. Zasady uczestnictwa w konkursie

3.1 Ogólne zasady Konkursu podawane będą na profilu Radio WAWA na portalu społecznościowym Facebook.

3.2 Konkursu realizowany jest na profilu FB Radia WAWA w terminie od 28.01.2019 roku do dnia 10.02.2019 r. w godzinach: 7.00 – 22.00.  Wyłonienie Zwycięzców nastąpi w dniu 11.02.2019 r. Łącznie podczas całego Konkursu wyłonionych zostanie 10 zwycięzców.

3.3 W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 28.01.2019 roku od godziny 7.00 do dnia 10.02.2019 roku do godziny 22.00 dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym na profilu Radia WAWA. Komentarz powinien zawierać odpowiedź na pytanie konkursowe: Dlaczego lubisz słuchać Radia WAWA? Komentarz może dodatkowo zawierać zdjęcie lub film pokazujący, dlaczego lubisz słuchać Radia WAWA.

3.4 Spośród wszystkich kompletnych zgłoszeń do Konkursu, w dniu 11.02.2019 r. komisja konkursowa wybierze 10 (dziesięć) zgłoszeń uczestników, którzy w jej ocenie przesłali najciekawsze komentarze lub film lub zdjęcie, o którym mowa w pkt. 3.3. Ocenie podlegać będą pomysłowość i oryginalność odpowiedzi a także w przypadku zgłoszeń ze zdjęciem lub filmem, pomysłowość i oryginalność wykonanych zdjęć lub filmików, a także ich zgodność z tematyką konkursu oraz charakterem muzycznym programu Radia WAWA.

3.5 Organizator kontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu poprzez zamieszczenie komentarza pod zwycięskim wpisem lub zdjęciem/filmem, w którym Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną do Radia WAWA.

3.6 Zgłoszenia do Konkursu jedna osoba może dokonać nie więcej niż jeden raz. W przypadku zamieszczenia kilku komentarzy, komentarzy ze zdjęciem lub filmem pod uwagę będzie brany komentarz zamieszczony jako pierwszy.

3.7 Zwycięzca zobowiązany jest do podania Organizatorowi swoich danych osobowych koniecznych dla celów przekazania nagrody.

3.8 W Konkursie zostaną uwzględnione tylko prawidłowe (w tym kompletne) zgłoszenia nadesłane do Organizatora, z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie.

3.9 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący: Agnieszka Tomczyk
Członek komisji: Grzegorz Tutkaj
Członek komisji: Renata Nowak

3.10 Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem.

3.11 Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy komisji konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora.

4. Ograniczenie uczestnictwa w konkursie

4.1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy spółek holdingu TIME S.A.

4.2. Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1.

4.3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie (tj. osoby które ukończyły lat 13), jeżeli posiadają zgodę swojego przedstawiciela prawnego na udział w Konkursie i ewentualne odebranie w nim nagród.

4.4. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

4.5. Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również osób, które w przeciągu ostatnich trzech miesięcy - 90 (dziewięćdziesiąt) dni - zostały zwycięzcami Konkursów na antenie radia WAWA (liczy się data ostatniego wygrania).

5. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu, należy składać Organizatorowi pisemnie na adres: TIME S.A., 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika Konkursu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie.

5.2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

5.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane, a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Postanowienia końcowe, Ochrona danych osobowych.

6.1    Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora
w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00, pod postem konkursowym na profilu FB Radia WAWA oraz na stronie WWW.radiowawa.pl zakładka POLECAMY w czasie trwania Konkursu.

6.2    Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne,
z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.

6.3    Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny. 

6.4    Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

6.5    Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A., ul. Jubilerska 10, 04 – 190 Warszawa lub przez email: iod@grupazpr.pl

6.6    Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Uczestnik Konkursu może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A., ul. Jubilerska 10, 04 – 190 Warszawa lub przez email: iod@grupazpr.pl

6.7    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Zwycięzców. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane w celu opublikowania ich na stronie konkursowej oraz przekazania nagrody.  Na Stronie Konkursowej opublikowane zostanie imię i nazwisko Zwycięzcy Konkursu (tak aby Zwycięzca w łatwy sposób dowiedział się o wygranej). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda, którą wyraża Uczestnik poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające czyli wysłanie do Organizatora zgłoszenia konkursowego i/lub wzięcie udziału w Konkursie. O tym, kto zostanie Zwycięzcą Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa. Jeżeli przekazanie Nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Zwycięzców także aby wypełnić ciążące na nim obowiązki wynikające z przepisów prawa.

6.8    Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie Uczestnik złoży reklamację, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu zarejestrowania oraz rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na konieczności weryfikacji zgłoszenia Uczestnika oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

6.9    Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w czasie trwania Konkursu, a także przez okres, w którym zgodnie z Regulaminem Konkursu przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia reklamacji. Organizator przestanie przetwarzać dane wcześniej jeżeli Uczestnik wycofa zgodę na ich przetwarzanie. W związku z wydaniem nagrody Zwycięzcy Konkursu, dane osobowe Zwycięzcy będą znajdować się w dokumentacji podatkowej a Organizator będzie je przechowywał do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

6.10    Organizator będzie przekazywać dane osobowe Uczestników Konkursu dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i tylko zgodnie z poleceniami Organizatora.

6.11    W związku z wygraniem przez Zwycięzcę Konkursu nagrody rzeczowej, Organizator przekaże dane Zwycięzcy firmie kurierskiej, w celu doręczenia nagrody. Dane Zwycięzców mogą zostać także przekazane Sponsorom Konkursu lub Fundatorowi nagród w Konkursie, jednak wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji lub przekazania nagrody. 

6.12    Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

6.13    Uczestnik Konkursu ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a.    prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b.    prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c.    prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e.    prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku gdy Organizator przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
f.    prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Organizator przesłała dane Uczestnika do innego administratora. Jednakże Organizator prześle dane jeśli jest to technicznie możliwe. 
Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik musi skontaktować się z Organizatorem lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 6.5 i 6.6 powyżej.

6.14    Do momentu zakończenia Konkursu, każdy Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: iod@grupazpr.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych". W treści wiadomości Uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko  oraz adres e-mail, którego użył w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie  zgody przed  jej wycofaniem.

6.15    Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.16    Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Konkursie.

Warszawa, 23.01.2019 Time S.A.


Wiadomości muzyczne
Informacje
Polecamy
Warto