13:00 - 16:00 Najlepsze Polskie Hity

Mateusz Kwiatkowski

Aktualnie na antenie

 

 

włącz radio

Regulamin Konkursu Radia WAWA "Serce na dzień Matki"

Regulamin Konkursu Radia WAWA „Serce na dzień Matki”

Regulamin Konkursu Radia WAWA „Serce na dzień Matki”


POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1    Regulamin określa warunki konkursu: „Serce na dzień Matki” rozgrywanego na antenie Radia WAWA oraz na profilu Radia WAWA na portalu społecznościowym Facebook zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem”.
1.2    Organizatorem Konkursu jest  Time S.A.  z siedzibą w  Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000295857, NIP: 526-10-04-620, kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości 25.070.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć1.3     milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych), zwana w dalszej części niniejszego regulaminu "Organizatorem".

1.3.    Fundatorem nagród w postaci kodów na pizzę Telepizza o wartości (jeden kod) 43,90 zł (czterdzieści trzy złote i dziewięć1.4.    dziesiąt grody) jest Telepizza Poland Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 6, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod KRS 0000011248, NIP: 527-020-24-89, kapitał zakładowy w wysokości 34.430.400.00 zł (trzydzieści cztery milionów, czterysta trzydzieści tysięcy, czterysta złotych).

1.5.    Fundatorem nagród w postaci bransoletki Ania Kruki o wartości 89 (osiemdziesiąt dziewięć1.6.     złotych) jest Organizator.

1.7.    Konkurs jest organizowany, ogłaszany i emitowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób posiadających obywatelstwo polskie w środkach masowego przekazu tj. w Internecie – na stronie profilowej Radia WAWA na portalu społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem pkt. 4.

1.8.    Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami strony  https://www.facebook.com/RadioWAWA/?fref=ts oraz Radia WAWA.

1.9.    Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.

1.10.    Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 25.05.2017 r. do dnia 26.05.2017 r. a jego rozstrzygnięcie odbywać1.11.     się będzie zgodnie z poniższym regulaminem.

1.12.    Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę n emisję oraz reemisję wejścia konkursowego z jego udziałem na antenie Radia WAWA oraz na  publiczne ujawnienie, w tym zamieszczenie na profilu Radia  WAWA na portalu społecznościowym Facebook jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania podczas Konkursu, jego promocji i ogłaszania wyników.

1.13.    Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.3) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być1.14.     w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.

1.15.    Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być1.16.     kierowane go Organizatora, w z żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.

1.17.    Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać1.18.     informacje na temat organizacji Konkursu: konkursyradio@timesa.pl

Nagrody

2.1    Zwycięzca każdej edycji Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową w skład której wchodzą: dwa  bony na średnią pizzę z maksymalnie czterema składnikami w kształcie serca do Telepizza o łącznej wartości 87,80 zł (osiemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt groszy) i bransoletka  Ania Kruk o wartości 89 (osiemdziesiąt dziewięć2.2     złotych).
2.3    Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
2.4    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność2.5     odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.
2.4    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród.
2.5    O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzca danej edycji Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane na adres korespondencyjny podany Organizatorowi.
2.6    Nagrody nie odebrane przez zwycięzcę Konkursu w terminie 30 dni od  rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na własność2.7     Organizatora.
2.8    Przy odbiorze przez zwycięzcę edycji Konkursu nagrody zobowiązany jest on okazać2.9     dokument potwierdzający jego tożsamość2.10     lub w przypadku odbioru tej nagrody przez pełnomocnika zwycięzcy zobowiązany jest on okazać2.11     pisemne upoważnienie od zwycięzcy, który wygrał daną nagrodę, zawierające następujące informacje: imię nazwisko, adres, numer i seria dowodu osobistego, telefon kontaktowy tego zwycięzcy oraz adnotację o upoważnieniu określonej osoby do odbioru w jego imieniu danej  nagrody, jak również podpis tego zwycięzcy wraz z danymi osoby odbierającej czyli imieniem, nazwiskiem, serią i numerem dowodu osobistego oraz telefonem odbiorcy. W przypadku niespełnienia przez osobę podającą się za pełnomocnika zwycięzcy powyższych warunków nagroda nie będzie jej wydany.
2.12    Wszystkie nagrody pozostają własnością Fundatora do momentu przekazania ich odpowiednio zwycięzcy każdej edycji Konkursu.Zasady uczestnictwa w konkursie
3.1    Ogólne zasady Konkursu podane zostaną na profilu Radia WAWA na portalu społecznościowym Facebook w dniu 25.05.2017r oraz na  w zwiastunach promocyjnych Konkursu emitowanych na antenie Radia WAWA.
3.2    W czasie trwania Konkursu odbędą się łącznie 4 (cztery) edycje Konkursu.
Poszczególne edycje odbywać się będą zgodnie z harmonogramem trwania Konkursu.
I Edycja – 26.05.2017 r. godzina 09:00 – 09:30
II Edycja – 26.05.2017 r. godzina 11:00 – 11:30
III Edycja – 26.05.2017 r. godzina 13:00 – 13:30
IV Edycja – 26.05.2017 r. godzina 16:00 – 16:30

3.3    W celu wzięcia udziału w danej edycji Konkursu należy w dniach od 25.05.2017 r. od godziny 07:00  do dnia 26.05.2017 r. do godz. 16:00 napisać3.4     pod postem konkursowym na  profilu Radia WAWA na portalu społecznościowym wpis w komentarz, odpowiadając na pytanie: Jakie jest najzabawniejsze  powiedzonko Twojej mamy?
3.5    Uczestnik zobowiązany jest posiadać3.6     pełnię praw do tekstu przesłanego do Konkursu.
3.7    W trakcie trwania każdej edycji (zgodnie z harmonogramem trwania Konkursu) Komisja Konkursowa wybiera autora najciekawszego zgłoszenia spośród wszystkich dotychczasowych przesłanych poprawnie zgłoszeń  do Konkursu, o której mowa w pkt 3.3 zwanym dalej „Finalistą”, oceniając kreatywność3.8     odpowiedzi na pytanie konkursowe. Tak wybrana osoba ma szansę na udział w antenowym wejściu finałowym realizowanym na żywo w Radiu WAWA.
3.9    Po wyborze przez komisje konkursową zgodnie z pkt. 3.4 osoby, która weźmie udział w antenowym wejściu finałowym, Organizator łączy się telefonicznie z wybraną osobą. Uczestnik ten zobowiązany jest odebrać3.10     połączenie telefoniczne od Organizatora. Próba uzyskania połączenia z każdym uczestnikiem podejmowana jest maksymalnie dwukrotnie (każda próba trwa do 5 sygnałów), a w przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy przed wejściem na antenę Radia WAWA, próba ponownego połączenia podejmowana jest tylko raz (próba taka trwa do 5 sygnałów). Jeżeli pomimo podjęcia prób połączenia lub ponownego połączenia nie zostanie nawiązane połączenie z danym uczestnikiem, to uczestnik ten traci szansę na pojawienie się na antenie w wejściu finałowym Konkursu, a także na szansę przyznania mu nagrody w Konkursie. W takim przypadku komisja konkursowa wybierze spośród pozostałych poprawnych zgłoszeń kolejne zgłoszenie najciekawsze w jej ocenie. Taką procedurę stosuje się do momentu skutecznego przeprowadzenia antenowego wejścia finałowego i tym samym rozstrzygnięcia Konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy danej edycji Konkursu.
3.11    Podczas antenowego wejścia finałowego prowadzący program zadaje pytanie Finaliście na temat jego zgłoszenia i ogłasza go zwycięzcą danej edycji Konkursu.
3.12    Każdy uczestnik, który wziął udział w antenowym wejściu finałowym jednej z edycji rozegranych w Konkursie nie ma prawa do ponownego udziału w Konkursie.
3.13    Zgłoszenia do Konkursu jedna osoba może dokonać3.14     więcej niż jeden raz.
3.15    Dane zwycięzcy edycji wpisywane są do metryczki konkursowej. Zwycięzca zobowiązany jest do  podania Organizatorowi swoich danych osobowych koniecznych dla celów przekazania nagrody.
3.16    W Konkursie zostaną uwzględnione tylko prawidłowe (w tym kompletne) zgłoszenia nadesłane do Organizatora, z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie.
3.17    Nad  prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący: Dorota Jankowska
Członek komisji: Anna Paluszek
Członek komisji: Łukasz Łaski
3.18    Komisja konkursowa potwierdza zgodność3.19     przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem.
3.20    Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy komisji konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora.

Ograniczenie uczestnictwa w konkursie
4.1    W  Konkursie nie mogą brać4.2     udziału pracownicy i stali  współpracownicy spółek holdingu ZPR S.A.
4.3    Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również  członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1.
4.4    Uczestnikami Konkursu mogą być4.5     osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie (tj. osoby które ukończyły lat 13), jeżeli posiadają zgodę swojego przedstawiciela prawnego na udział w Konkursie i ewentualne odebranie w nim nagród.
4.6    Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.
4.7    Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również osób, które w przeciągu ostatnich trzech miesięcy - 90 (dziewięć4.8    dziesiąt) dni - zostały zwycięzcami Konkursów na profilu  Radia WAWA na portalu społecznościowym Facebook (liczy się data ostatniego wygrania).

Postępowanie reklamacyjne
5.1    Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu, należy składać5.2     Organizatorowi pisemnie na adres: Time S.A., ul. Jubilerska 10, Warszawa 04-190, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego  zakończenia. Reklamacja powinna zawierać5.3    : imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika Konkursu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie.
5.4    W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
5.5    Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

Postanowienia końcowe
6.1    Pełna treść6.2     regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie https://www.facebook.com/RadioWAWA/?fref=ts  w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.  
6.3    Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać6.4     będą uczestnicy Konkursu.
6.5    Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny. 
6.6    Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane przez niego i firmy z nim współpracujące przy organizacji oraz przeprowadzeniu Konkursu w celu: (I) przeprowadzenia Konkursu, (II)  wyłonienia zwycięzcy, (III) ogłaszania wyników, (IV) doręczenia/realizacji nagród, (V) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz .883 z późn. zm.).

19.05.2017 Warszawa
Wiadomości muzyczne
Informacje
Polecamy
Warto